Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.beznut.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.BEZNUT.COM

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 7. Prawo odstąpienia od umowy

 8. Własność intelektualna

 9. Odpowiedzialność

 10. Gwarancja SLA

 11. Postanowienia końcowe

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Serwis internetowy działający pod adresem www.beznut.com prowadzony jest przez Jarosława Paul wykonującego działalność gospodarczą pod firmą BEZ NUT JAROSŁAW PAUL wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. ks. Andrzeja Hauptmana 14/3, 41-806 Zabrze, NIP: 6482785869, REGON: 369013100, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@beznut.com, tel. +48 603 54 84 52.

  2. Serwis www.beznut.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.beznut.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.beznut.com jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

   1. Kodeksu cywilnego;

   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);

   3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   4. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. DEFINICJE

  1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.

  2. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest jego rejestracja oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Aktywacja Konta następuje po naciśnięciu linku aktywacyjnego przesłanego na adres wskazany w Formularzu Rejestracji. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

  4. KURS - dostępna w Serwisie usługa będąca treścią audialną oraz wizualną zapisaną w formie elektronicznej, przeznaczoną do odczytu za pomocą odpowiedniego oprogramowania, zainstalowanego na urządzeniu komputerowym.

  5. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

  6. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

  7. OKRES ABONAMENTOWY – czas, na jaki została wykupiona usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu, liczony wg dni – 30 następujących po sobie dni, chyba że strony postanowiły inaczej z uwagi na specyfikę określonej usługi. Jeśli usługa opłacona jest w kwocie wyższej niż jeden Okres Abonamentowy, przyjmuje się, że opłata została wniesiona za wielokrotność Okresów Abonamentowych, chyba że Konsument wniesie o zwrot dokonanej nadpłaty. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego.

  8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

  9. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.beznut.com, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy, w szczególności Kursów.

  10. USŁUGODAWCA, OPERATOR - Jarosław Paul wykonujący działalność gospodarczą pod firmą BEZ NUT JAROSŁAW PAUL, ul. ks. Andrzeja Hauptmana 14/3, 41-806 Zabrze, NIP: 6482785869, REGON: 369013100.

  11. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej. Tylko Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie są uprawnieni do uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu i jego zasobów.

  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca udostępnia za pośrednictwem Serwisu takie Usługi Elektroniczne jak:

   1. prowadzenie Konta w Serwisie,

   2. korzystanie z zasobów Serwisu, umożliwiających w szczególności:

    • dostęp (płatny lub bezpłatny) do materiałów oraz Kursów w postaci e-learningu,

    • gromadzenie oraz przechowywanie danych związanych z Kursami udostępnianymi w Serwisie,

   3. korzystanie z Newslettera.

  2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a) oraz c) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. b) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne albo płatne w zależności od materiału lub Kursu oraz zgodnie z cennikiem Serwisu. Darmowe materiały lub Kursy są udostępniane nieodpłatnie, lecz mogą wymagać rejestracji Użytkownika w Serwisie.

  3. Odpłatność za świadczenie Usługi Elektronicznej określonych w rozdziale III pkt 1 lit. b) Regulaminu przez Usługodawcę jest uzależniona od wyboru pakietu.

  4. Płatne pakiety Usługobiorca jest zobowiązany opłacić zgodnie z cennikiem Serwisu i wybranym abonamentem. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

  5. Opłaty należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

  6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 oraz PayU.

  7. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. b) następuje poprzez łączne:

   1. dokonanie rejestracji zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Serwisie,

   2. akceptację Regulaminu po zapoznaniu się z jego treścią,

   3. uiszczenie pełnej opłaty za Okres Abonamentowy, w przypadku płatnej usługi.

  8. Usługobiorca z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich związanych z Kursem należy do Usługodawcy i podlega prawnej ochronie, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

  9. Po dokonaniu rejestracji pierwsza opłata za wybrany Okres Abonamentowy, naliczana jest od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi.

  10. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat za świadczone Usługi, na warunkach określonych w Regulaminie oraz w cenniku Serwisu.

  11. Wysokość opłaty abonamentowej nie jest w żaden sposób uzależniona od stopnia wykorzystania Kursu przez Użytkownika.

  12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności.

  13. Z chwilą uiszczenia Opłaty Abonamentowej Usługodawca udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Kursu wyłącznie w celach edukacyjnych i Zabrania się korzystania z zasobów Serwisu, w tym Kursów niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującym prawem, w szczególności prawem własności intelektualnej.

  14. Licencja udzielana jest na Okres Abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny Okres Abonamentowy.

  15. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji zasobów i Kursów.

  16. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Serwisu oraz nie udostępniać danych pozwalających na dostęp do Serwisu oraz Kursu.

  17. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

  18. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

  19. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kursu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

  20. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

   1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

   2. dostęp do poczty elektronicznej,

   3. przeglądarka internetowa,

   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  21. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie ochronę danych osobowych, dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  22. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  23. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  24. Usługodawca zastrzega prawo do zablokowania Konta Użytkownika, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że korzystając z Serwisu, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności korzystając z Serwisu, działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich.

 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

   2. Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beznut.com.

   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beznut.com. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

   2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

   3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego rozdziału, Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

  3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie usług.

  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:

   1. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

   3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy 

  5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

  6. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.beznut.com w tym Kursy, pliki PDF, nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem elementów wykorzystywanych przez Usługodawcę na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Jarosława Paul wykonującego działalność gospodarczą pod firmą BEZ NUT JAROSŁAW PAUL, ul. ks. Andrzeja Hauptmana 14/3, 41-806 Zabrze, NIP: 6482785869, REGON: 369013100. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony Www.beznut.com, bez zgody Usługodawcy.

  2. Jakiekolwiek bezprawne lub niezgodne z postanowieniami Regulaminu oraz licencją, wykorzystanie przez kogokolwiek, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.beznut.com, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

  3. Kursy oraz pliki zamieszczane przez Usługodawcę są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników Serwisu i nie mogą być w szczególności rozprowadzane lub wykorzystywane do działalności gospodarczej, zawodowej lub innej zarobkowej, bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

  2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

  3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych.

  4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

 10. GWARANCJA SLA

  1. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Usługodawcy do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez awarii i wynosi on 99,5%.

  2. Awaria to nieprawidłowość świadczenia Usług przez Usługodawcę skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości. Awaria w rozumieniu niniejszej gwarancji SLA oznacza brak możliwości korzystania z głównych funkcji usługi, do których należy: wyświetlanie stron internetowych i przetwarzanie baz danych.

  3. Gwarancja SLA obejmuje następujący zakres:

   1. Dostarczanie łącza internetowego do serwera.

   2. Dostarczanie prądu do serwera.

   3. Techniczną sprawność serwera na poziomie sprzętowym.

   4. Techniczną sprawność serwera na poziomie systemu operacyjnego.

   5. Techniczną sprawność serwera na poziomie działania usług: DNS, serwera www, bazodanowego i poczty elektronicznej.

   6. Techniczną sprawność Konta Usługobiorcy, o ile został on udostępniony, w zakresie związanym z podstawowym działaniem Usług.

  4. Gwarancja SLA nie obejmuje w szczególności wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:

   1. wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Usługobiorcy,

   2. problemów z działaniem strony wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),

   3. problemów związanych z wykorzystaniem Usług do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu.

   4. rozsyłaniem SPAM’u, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,

   5. blokadą Usług z przyczyn określonych w Regulaminie,

   6. oknami serwisowymi - które ustala się w każdy czwartek w godzinach 00:00 do 04:00 Podczas okna serwisowego Usługodawca na prawo dokonywania prac na serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością Usług. W miarę możliwości technicznych, jeśli charakter prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie, Usługodawca poinformuje o przerwach w wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny.

   7. działaniem Konta Usługobiorcy w zakresie ustawień niezwiązanych z głównymi funkcjami serwera.

   8. działaniem siły wyższej.

  5. Siła wyższa to zdarzenie niezależne od Usługobiorcy lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej.

  6. Gwarancja SLA nie obejmuje przerwy w działaniu Usług, związanych z konserwacją systemów lub innymi planowanymi czynnościami, o których Usługodawca informuje z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

  3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej oraz poprzez komunikat na stronie Serwisu.

  4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

  5. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału.

   1. Sądowe rozstrzyganie sporów:

    1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

    2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.

  6. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

  7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.